Reglement

Havenreglement

 Het havenreglement bestaat uit 4 onderdelen, eerst 32 artikelen vastgesteld in 2003.

Gevolgd door 9 extra artikelen vastgesteld in 2016, naar aanleiding van de uitbreiding van de havens.

Gevolgd door 4 artikelen vastgesteld ALV 11.4.2019.

Gevold door 5 artikelen vastgesteld ALV 2.12.2020

Alle artikelen zijn van kracht voor alle havens.

Onderstaand het havenreglement.

DEEL 1 VAN 4

Artikel  1.

Het beheer van de jachthaven en alles wat daar bij hoort, berust bij het bestuur van de vereniging, dat de uitoefening daarvan geheel of gedeeltelijk kan delegeren met inachtneming van de gesloten overeenkomsten.

Artikel  2.

Uitsluitend leden de vereniging kunnen, voor zover de beschikbare ruimte zulks toelaat, voor hun vaartuig een vaste c.q. tijdelijke ligplaats in de jachthaven verkrijgen

.

Artikel  3.

Aanvragen voor een ligplaats in de jachthaven moeten worden ingediend bij de secretaris der vereniging. Voor een ligplaats in de haven zijn de leden een jaarlijks liggeld verschuldigd, berekend over de lengte overalles inclusief  eventueel volgbootje en de grootste breedte van het betreffende vaartuig. De jaarlijkse betalingsperiode loopt van 1april tot en met 31 maart daaraanvolgend. Nieuwe ligplaatshouders dienen een éénmalig entreegeld te betalen (het zogenaamde palengeld).

Artikel  4.

Voor de vaartuigen der tot de haven toegelaten leden worden vaste ligplaatsen aangewezen.

Het bestuur is echter bevoegd, indien daartoe overwegende redenen bestaan, een vaartuig van ligplaats te doen veranderen.

Artikel  5.

Het is verboden een andere ligplaats in te nemen dan die het bestuur voor het vaartuig heeft toegewezen.

Artikel  6

Het is verboden  de ligplaats onder te verhuren. Bij verkoop van een vaartuig dat in de jachthaven ligt zal nimmer het recht op een ligplaats overgaan op de nieuwe eigenaar, doch aan de vereniging vervallen. Is vervanging de reden van de verkoop van het vaartuig, dan is het lid verplicht het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de gewijzigde gegevens van het vaartuig. Indien de maten afwijken, in het bijzonder bij een grotere lengte, zal het niet altijd mogelijk zijn om voor een passende ligplaats in aanmerking te komen.

Artikel  7.

Ieder lid,  dat tijdelijk geen gebruik maakt van de hem toegewezen ligplaats dient de voorzitter havenzaken hiervan in kennis te stellen. Tevens dient een lid, dat gedurende de winter zijn schip elders onderbrengt, dit schriftelijk kenbaar te maken aan de voorzitter havenzaken.

Artikel  8.

De leden moeten zorgdragen dat hun vaartuigen op een deugdelijke wijze zijn gemeerd.

Het vastmaken mag niet anders geschieden dan aan de daartoe bestemde bevestigingspunten.

Het gebruik van stootwillen is verplicht ter voorkoming van schade, door stoten of aandrijving, aan steigers of andere vaartuigen. Auto banden en dergelijke zijn hiervoor niet toegestaan.

Artikel  9.

Het is verboden de vaartuigen dusdanig af te meren, dat uitstekende delen over de steiger heen steken.

Artikel  10.

Het is verboden zich aan boord te bevinden van andere vaartuigen, anders dan met toestemming van de eigenaar of op aanwijzingen van de voorzitter havenzaken.

Artikel  11.

Het is ten strengste verboden de haven en de omgeving te verontreinigen. Afval en afgewerkte olie dienen gestort te worden op de daartoe aangewezen plaatsen.

Artikel  12.

Het is verboden in de haven werkzaamheden te verrichten die schade aan derden kunnen veroorzaken, eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Artikel  13.

Het is verboden op het plankier van de steigers of op de kade voorwerpen neer te zetten of daaraan te bevestigen of daarop werkzaamheden te doen of laten verrichten die schade kunnen veroorzaken of hinderlijk zijn, dit conform de afspraken met de gemeente Bodegraven dat er bijvoorbeeld geen landvasten of dergelijke achter blijven op de kade bij afwezigheid van het vaartuig.

Artikel  14.

Het is ten strengste verboden aan de palen of steigers veranderingen aan te brengen door spijkeren, boren, schroeven, lassen of anderen bewerkingsmethoden.

Artikel  15.

Alle schade, op welke wijze ook ontstaan, aan de eigendommen der vereniging of aan de zaken waarover de vereniging het beheer heeft, zijn voor rekening van het lid, de leden of de gebruiker(s) van de  haven die de schade hebben veroorzaakt. Het bestuur stelt de schade bindend vast. Bij in gebreke blijven zal tegen het betrokken lid, leden of gebruiker(s) in rechte worden opgetreden.

Artikel 16.

Schade, ontstaan aan eigendommen van de leden of gebruikers der haven, komen voor rekening van de eigenaar van het vaartuig of voor rekening van degene, die de schade heeft veroorzaakt. De vereniging of het bestuur der vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld  voor schade, toegebracht aan de leden, de eigendommen der leden, de gebruikers der haven of hun eigendommen. Ieder die gebruikt maakt van de op, aan of in de haven bevindende outillage, doet dit geheel voor eigen risico.

Artikel  17.

Elk lid en /of eigenaar die een vaartuig in de jachthaven heeft liggen, is verplicht zijn of haar vaartuig voldoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het bestuur is bevoegd inzage te verzoeken van de benodigde bescheiden. In het geheel niet of onderverzekerde vaartuigen worden, ter bescherming van de andere vaartuigen, uit de jachthaven verwijderd.

Artikel  18.

Met toestemming van het bestuur is het de leden, of de gebruikers van de jachthaven toegestaan de eigendommen der vereniging te gebruiken of tijdelijk in bruikleen te hebben tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Beschadigingen of vermissing der eigendommen zullen tegen de vervangingswaarde aan de gebruiker in rekening worden gebracht of deze dient voor een gelijkwaardige vervanging zorg te dragen.

Artikel  19.

Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Het hinderen van of overlast geven aan de gebruikers der haven en de omwonenden door het verstoren van de goede orde en rust, het aanstoot geven door gedrag, kleding enz. of het veroorzaken van gevaar, is op straffe van verwijdering verboden.

Artikel  20.

De penningmeester brengt de leden door middel van en nota de verschuldigde liggelden in rekening. Het bedrag van deze nota moet voor 1 april van het betreffende jaar zijn betaald, daar anders het recht op de ligplaats vervalt.

Artikel  21.

Het recht op de toegewezen ligplaats vervalt onmiddellijk, indien:

a.  de huurder ophoudt lid van de vereniging te zijn .

b.  het lid op enigerlei wijze ten opzichte van de vereniging in gebreke is gebleven ; dit vast te

     stellen door het bestuur .

c . de gebruiker in strijd handelt met de bepalingen van het reglement en zulks na aanzegging

     niet staakt .

Artikel  22.

Indien een ligplaats wordt ontzegt, wordt dit de betrokkene per aangetekend schrijven, met redenen omkleed, medegedeeld. Bij het geen gevolg geven aan dit schrijven en de hierin vermelde uiterste datum van ontruiming, is het bestuur gerechtigd alle dienstige wettelijke maatregelen te treffen. De hierbij ontstane kosten zullen de betrokkene in rekening worden gebracht.

Artikel  23.

Het bestuur kan de tijdelijke vrije ligplaatsen, ontstaan volgens artikel 7, tegen betaling ter beschikking stellen, aan leden die op de wachtlijst staan of aan passanten.

Artikel  24.

De leden, wie een vaste ligplaats is toegewezen, zijn verplicht jaarlijks werkzaamheden te verrichten . Het tijdstip en de plaats worden, na overleg met de betrokkenen, door het bestuur vastgesteld. Aan degenen, die geheel of gedeeltelijk verstek laten gaan, zal aan het einde van het seizoen de rekening worden gepresenteerd.

Artikel  25.

Het gebruik van drinkwater is alleen voor consumptie doeleinden toegestaan, schoonspuiten van vaartuigen is verboden. Men is verplicht bij het gebruik van water de grootst mogelijke zuinigheid te betrachten. Bij overmatig gebruik zal het bestuur genoodzaakt zijn de kosten hiervan in rekening te brengen bij de verbruiker.

Artikel  26.

Het gebruik van elektriciteit dient zo beperkt mogelijk te zijn. Tijdens de periode van 1 oktober tot en met 31 maart is het gebruik niet toegestaan tussen 22.00 uur en 08.00 uur. De elektriciteit mag nimmer zonder toestemming van de voorzitter havenzaken voor koeling en/of verwarming gebruikt worden. Bij overmatig gebruik zal het bestuur genoodzaakt zijn de kosten hiervan in rekening te brengen bij de gebruiker.

Artikel   27.

Het is de plicht van alle leden om het bestuur zoveel mogelijk te steunen en indien nodig hulp te verlenen bij het bevorderen van een goede en veilige gang van zaken in de jachthaven.

Artikel  28.

Aan ieder lid van de vereniging, dat met zijn vaartuig ligplaats neemt of wenst te nemen in de jachthaven, wordt het “Havenreglement” uitgereikt; hij of zij wordt geacht bekend te zijn  met de inhoud van dit reglement.

Artikel  29.

Overtredingen van dit reglement kunnen het verlies van de toegewezen ligplaats en verwijdering uit de jachthaven tengevolge hebben.

Artikel  30.

Wanneer een lid volgens de wachtlijst recht heeft op een vrijgekomen ligplaats en deze ligplaats voorziet niet in de benodigde lengte, dan heeft de huurder van deze lengte (zonder gebruik) recht op de eerst volgende vrijkomende lengte om zijn benodigde lengte te completeren. De vereniging heeft tot die tijd het recht de niet gebruikte ligplaats onder te verhuren.

Artikel  31.

Het bestuur zorgt voor handhaving van dit reglement. Alleen het bestuur kan ontheffing verlenen.

Artikel  32.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2003 te Reeuwijk.

P.R.Plasschaert.                                     M.P.Punselie.                            J.A.Venema.

Voorzitter.                                              Secretaris.                                 Penningmeester.  

DEEL 2 VAN 4

Formulering afspraken gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid Holland en watersportvereniging Den Ouden Rhijn voor de aanvulling van het havenreglement van watersportvereniging Den Ouden Rhijn 

1. De watersportvereniging Den Ouden Rhijn geeft aan de leden van de watersport-vereniging ligplaatsen uit.

2. De maximale bootlengte inclusief bijboot etc. waarvoor de watersportvereniging een ligplaats verstrekt is 15,00 meter.

3. Bij het uitgeven van de ligplaatsen zullen voor de woningen die direct langs het jaagpad zijn gelegen lage boten (sloepen, visbootjes en speedbootjes) een ligplaats toegewezen krijgen, zodat het uitzicht van de bewoners van deze woningen gewaarborgd blijft.

4. Bij het toewijzen en verdeling van de ligplaatsen wordt rekening gehouden met fysieke beperkingen van de ligplaatshouders. Deze ligplaatshouders krijgen een ligplaats zo dicht mogelijk bij de door hen gewenste ligplaats c.q. zo dicht mogelijk bij de bestaande parkeergelegenheid.

5. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet dienen door de ligplaatshouders opgevolgd te worden. Dit houdt in dat alleen op die plaatsen geparkeerd mag worden waar dit volgens de APV en de Wegenverkeerswet is toegestaan.

6. De leden van watersportvereniging Den Ouden Rhijn worden geacht alleen gebruik te maken van de berm langs de Buitenkerk voor het laden en lossen van goederen en hun voertuig daarna zo snel mogelijk op de verharde parkeerplaats bij de rotonde of de bij het vrachtwagenparkeerterrein te parkeren.

7. De watersportvereniging plaatst voor het goed en veilig afmeren van de boten, 50 cm hoge afmeerpaaltjes met een goed zichtbare witte kop, een RVS oogbout en een RVS dwarsstang van 30 cm. De afmeerpaaltjes zullen conform de lichtmasten en de bebording van de provincie minimaal 50 cm uit de zijkant van het jaagpad geplaatst worden zodat fietsers met hun fietstassen niet aan de afmeerpaaltjes kunnen blijven haken.

8. De boten van de ligplaatshouders dienen er goed verzorgd en vaarklaar uit te zien. De eigenaren van de boten dienen de boot regelmatig schoon te maken en eventuele gebreken, schade of vernieling direct te herstellen.
 

9. Het verontreinigen van het oppervlaktewater is verboden.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016 te Bodegraven.

DEEL 3 VAN 4

Extra afspraken vastgesteld ALV 11.4.19

  1. Naast Croleshaven krijgen ook de Buitenkerkhaven en Broekvelderhaven markeringen en nummers per ligplaats
  2. Jaarlijks kan herverdeeld worden (om extra ruimte te maken als bijvoorbeeld een boot van 6 meter de plek van 9 meter heeft ingenomen).
  3. Bij aanmelding voor een ligplaats, doch uiterlijk voor het innemen van een ligplaats dient een recente foto van de boot verstrekt te worden. Het bestuur kan beslissen dat de boot niet wordt toegelaten in de haven. Voordat de boot de plaats in kan nemen, meet de havenmeester de lengte over alles (deze maat is bindend).
  4. Er mogen geen elektriciteitskabels over de straat  gelegd worden (alleen tijdelijk en nooit ‘s nachts).

DEEL 4 VAN 4

Extra afspraken vastgesteld ALV 02.12.2020

Artikel 1.       

Indien leden liggeld of contributie niet tijdig voldoen wordt het factuurbedrag verhoogd met Eur 5,00. Dit artikel gaat in per 1.1.2021.

Artikel 2.

Leden die een ligplaats hebben zijn verplicht deze als ligplaats voor hun boot te gebruiken. Hierbij geldt dat zodra een ligplaats 3 jaar niet bezet is, de ligplaats komt te vervallen per 31 december van dat lopende jaar. Daarmee is geen recht meer op een ligplaats en het lid verschuift naar onderaan de wachtlijst op het moment van constateren dat de ligplaats leeg is. Dit artikel gaat in per 31.12.2020.

Artikel 3

Een ligplaats kan ingenomen worden door plaatsing van één boot, met eventueel een kleine bijboot. 2 boten in toegewezen ligplaats zijn niet toegestaan. Dit artikel gaat in per 1.4.2021.

Artikel 4

Het is niet toegestaan ligplaats vakken te gebruiken voor commerciële activiteiten. Dit artikel gaat in per 1.4.2021. 

Artikel 5

Indien bepalingen van overheidsinstanties zoals de provincie strijdig zijn met of aanvullend zijn aan de WSV reglementen, zijn de bepalingen van overheidsinstanties leidend. Dit artikel gaat in per 3.12.2020 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 2.12.2020 te Bodegraven.